Algemene Voorwaarden van: ALLESVOORJEHARLEY.NL

Artikel 1 : Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan ons en op alle met ons
gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien dat schriftelijk is vastgelegd door beide partijen. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever
tevens deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 : Aanbiedingen en offertes
2.1. Al onze offertes en aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan. Zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen behouden wij ons het recht voor aanbiedingen en prijsstellingen te wijzigen.
2.2. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, voorkomend in prijsaanbiedingen, prijslijsten en folders, zijn niet bindend. Adviezen van onze kant omtrent toepassing van het geleverde zijn vrijblijvend en kunnen niet tot aansprakelijkheid leiden voor de (wijze van) toepassing van het geleverde.
Artikel 3 : Prijzen
3.1. Alle prijsstellingen zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn gebaseerd op volledige betaling bij aflevering dan wel vooruitbetaling. Betaling kan plaatsvinden door overboeking op onze bankrekening of door betaling met I Deal, Mastercard, Creditcard, Maestro, of bij vooruitbetaling middels overschrijving. Contante betaling en afhalen van uw bestelling kan uitsluitend op afspraak.
Artikel 4 : Leveringstermijnen
4.1. De door ons opgegeven leveringstijden gelden bij benadering. Bij aanbrenging van een tussentijdse wijziging in de order wordt de leveringstijd overeenkomstig verlengd. Overschrijding van de leveringstijd schept geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden, kortingen of schadevergoedingen, noch op intrekking van de order.
4.2. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt de uitvoering van de opdracht
opgeschort tot na het eindigen van die situatie, tenzij wij binnen 90 dagen na het zich voordoen van een dergelijke situatie schriftelijk aan de koper berichten dat wij de bestelling annuleren. In dat geval zijn wij niet gehouden tot het vergoeden van eventuele (gevolg)schade.
Artikel 5 : Garanties
Wij garanderen dat door ons afgeleverde zaken deugdelijk zijn voor het doel waar ze voor zijn bestemd.
De garantie omvat echter slechts het herstellen of herleveren van defecte goederen, op voorwaarde dat vast komt te staan dat sprake is van een fabricagefout.
Van defecten ten gevolge van onoordeelkundige behandeling, alsmede voor die gevallen waarvan de
oorzaak van het defect niet het gevolg is van een fabricagefout, vervalt de garantie.
Artikel 6: Transport
Transport van de door ons te leveren zaken geschiedt voor rekening van de koper conform het daarvoor aangegeven tarief. Emballage, voor zover niet in de koopprijs begrepen, wordt tegen de kostprijs berekend en niet door ons terug genomen.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Alle te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de op de levering van die zaken
betrekking hebbende nota's zijn voldaan.
Artikel 8: Opeisbaarheid van vorderingen
In geval van (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement jegens of van de opdrachtgever zijn alle vorderingen die wij hebben zonder ingebrekestelling direct opeisbaar en zijn wij niet meer verplicht tot levering van geplaatste order(s).
Artikel 9: Klachten en reclames
9.1. Klachten over geleverde zaken dienen binnen zeven dagen na levering van de zaken te worden
ingediend bij ons kantoor. Klachten welke buiten deze termijn worden ingediend, kunnen niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst of terugname van de geleverde zaken.
9.2. Iedere natuurlijke persoon (niet handelende in een zakelijke hoedanigheid) is gerechtigd een koopovereenkomst te ontbinden en de aankoopprijs terug te vragen, zonder opgave van reden, binnen zeven werkdagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruikt wenst te maken, dient hij de producten gelijktijdig en in dezelfde staat waarin ze zijn ontvangen, op eigen kosten en risico, te retourneren.
Goederen en/of diensten die op specificatie en/of op speciaal verzoek van de opdrachtgever zijn geleverd kunnen niet worden geretourneerd.
Artikel 10: Betaling en kosten
10.1. Betaling bij aflevering dient te geschieden voor de feitelijke aflevering van de zaken, zonder aftrek van enige korting. In alle anders overeengekomen gevallen dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na de factuurdatum. Indien enige vordering langer dan veertien dagen uitstaat dient over het te vorderen bedrag een dagtoeslag te worden betaald van 3 % van de hoofdsom, te voldoen tot aan de dag van volledige betaling. Bovendien komen alle kosten die gemaakt moeten worden de vordering te innen voor rekening van de opdrachtgever, met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten, welke tenminste 15 % van de hoofdsom bedragen, alles te vermeerderen met BTW.
Artikel 11 : Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade door het (verkeerde) gebruik van
door ons geleverde zaken. Enige, al dan niet wettelijke aansprakelijkheid, voortvloeiend uit
fabricagefouten, is beperkt tot het bedrag van de aankoop.
Artikel 13: Rechtskeuze
Op alle gesloten overeenkomsten zal het Nederlands recht van toepassing zijn.
Bussum, 1 oktober 2012.

 

General Conditions of:
ALLESVOORJEHARLEY.NL

Article 1: General
These general conditions apply to all contracts to us and to all our contracts. Deviations from these conditions are only valid if that is laid down in writing by both parties. By providing a command accepts the sponsor also these general conditions.
Article 2: offers and tenders
2.1. All our offers and listings will be done without engagement. As long as no agreement was reached, we reserve the right to change offers and pricing.
2.2. images, descriptions, sizes and weights, where in price offers, price lists and brochures, are not binding. Opinions of our side regarding application of the supplied goods are without engagement and cannot lead to liability for the (way of) application of the delivered.
Article 3: Prices
3.1. all prices are in euros and include VAT, unless otherwise stated. All prices are based on full payment on delivery or prepayment. Payment can be made by bank transfer on our bank account or by payment with I Deal, Mastercard, Creditcard, Maestro or prepayment through wire transfer. Cash payment and pickup your order is only possible by appointment.
Article 4: delivery times
4.1. the delivery times specified by us are approximate. When affixing of an interim change in the order in accordance with the delivery time is extended. Exceeding the delivery time does not create law on change of payment conditions, discounts or compensation, nor on revocation of the order.
4.2. In case of force majeure or unforeseen circumstances, the performance of the contract suspended until after the end of that situation, unless we within 90 days of the occurrence of such a situation to the buyer in writing posts that we cancel the order. In that case, we are not obliged to reimburse any (consequential) damages.
Article 5: Warranties
We guarantee that by our affairs properly for the purpose for which they are intended.
The warranty covers only the repair or herleveren of faulty goods, provided that it is established that there is a manufacturing defect.
Of defects caused by injudicious treatment, as well as for those cases whose
cause of the defect is not due to a manufacturing defect, the warranty.
Article 6: transport
Transport of the deliverables by us shall be borne by the buyer in accordance with the indicated rate. Emballage, as far as not included in the purchase price, calculated against the cost and not taken back by us.
Article 7: retention of title
All goods delivered remain our property until to deliver and the delivery of that matters
relevant notes are met.
Article 8: collectability of claims
In the case of (an application for) suspension of payment or bankruptcy towards or from the client are all claims that we have without notice immediately due and we are no longer obliged to delivery of placed order (s).
Article 9: complaints and complaints
9.1. complaints about delivered goods within seven days after delivery of the matters to be
submitted to our Office. Complaints be submitted outside this period, which may not lead to dissolution of the agreement or take back the goods delivered.
9.2. any natural person (not acting in a business capacity) is entitled to a purchase agreement to dissolve and the purchase price back to ask, without giving any reason, within seven working days after receipt. If the client wishes to make use of this right, he shall submit the products simultaneously and in the same condition in which they are received, at their own expense and risk, to return.
Goods and/or services on specification and/or at the special request of the originator are delivered may not be returned.
Article 10: payment and costs
10.1. Payment on delivery must be made for the actual episode of the business, without deduction of any discount. In all cases, payment to be made within otherwise agreed seven days after the invoice date. If any claim is off longer than fourteen days on the amount to be recovered shall be paid to a dagtoeslag of 3% of the principal, to meet up to the day of payment in full. In addition, all costs that must be made to collect the claim on behalf of the principal, including extra-judicial collection costs, which at least 15% of the principal amounts, all plus VAT.
Article 11: liability
We cannot be held liable for damage caused by the (result) (wrong) use of
goods delivered by us. Only, whether or not legal liability, resulting from
manufacturing defects, is limited to the amount of the purchase.
Article 13: the right choice
The Dutch law on all agreements will apply.
Bussum, 1 October 2012.

Het is niet heel makkelijk om fondsen te regelen via andere bronnen van externe, meestal om te gaan met gezondheidszorg behoeften. Gelukkig zijn er bedrijven die korting geneesmiddelen te verkopen aan klanten die ze nodig hebben tegen lage kosten. Viagra dat wordt gebruikt voor de behandeling van erectiele dysfunctie en andere landen verbonden erectiestoornissen. Een groot deel van de Amerikaanse burgers vragen "cialis kopen". Je hebt misschien gehoord over "cialis". Vragen, zoals "cialis bestellen", zijn gekoppeld uiteenlopende soorten gezondheidsproblemen. Immers, kan een dergelijke vorm van disfunctioneren een vroegtijdige waarschuwing teken van ernstige gezondheidsproblemen, zoals hart-en vaatziekten. Dus als u last heeft van erectieproblemen, is het belangrijk om een ​​gecertificeerde apotheker onmiddellijk voor een volledig lichamelijk onderzoek. Niet deze generieke in grotere hoeveelheden te nemen.